تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: مسیح حامل صلیب❖     هنرمند: آلتوبلو ملون❖     تاریخجه:  فعال بین سالهای 1490;

ONNOC7J
مسیح حامل صلیب

درخواست تامین


گفته می شود ملون شاگردی در برشا در رومانینو بوده است که گاهی اوقات کار او با ملون اشتباه گرفته می شود.

❖     عنوان: مسیح حامل صلیب
❖     هنرمند: آلتوبلو ملون
❖     تاریخجه:  فعال بین سالهای 1490; قبل از 1543 درگذشت
❖     تاریخجه اثر:   فعال بین سالهای 1515
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی چوب
❖     ابعاد:  61 در 46.5 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  خرید، 1993
❖     شماره ثبت:  NG6546
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
 
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل