تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: ظاهر شدن فرشته به سنت یواخیم و (در پایین) تولد باکره❖     هنرمند: دالماسی / ونیزی❖    &

ONNOC7J
ظاهر شدن فرشته به سنت یواخیم و (در پایین) تولد باکره

درخواست تامین


❖     عنوان: ظاهر شدن فرشته به سنت یواخیم و (در پایین) تولد باکره
❖     هنرمند: دالماسی / ونیزی
❖     گروه: محراب مریم باکره
❖     تاریخجه اثر:   فعال بین سالهای 1400
❖     تکنیک:  تمپرا روی چوب
❖     ابعاد:  63.8 در 27.9 سانتی متر
❖     اطلاعات ثبتی: نوشته شده است
❖     صاحب امتیاز:  وصیت شده توسط HE Luxmoore، 1927
❖     شماره ثبت:  NG4250.3
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖     سابقه مالکیت: ویلیام گراهام

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل