تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: منظره با اشکال❖     هنرمند: اسپانیایی❖     تاریخجه اثر:  قرن 17❖  &

ONNOC7J
منظره با اشکال

درخواست تامین


❖     عنوان: منظره با اشکال
❖     هنرمند: اسپانیایی
❖     تاریخجه اثر:  قرن 17
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی بوم
❖     ابعاد:  91.2 در 126 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  وصیت شده توسط سر ویلیام اچ گرگوری، 1892
❖     شماره ثبت:  NG1376
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖     سابقه مالکیت: سر ویلیام هنری گریگوری
❖      
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل