تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: مردی با پانسی و جمجمه❖     هنرمند: پیرو یان ون اسکورل❖     تاریخجه: 1495 - 15

ONNOC7J
مردی با پانسی و جمجمه

درخواست تامین


❖     عنوان: مردی با پانسی و جمجمه
❖     هنرمند: پیرو یان ون اسکورل
❖     تاریخجه: 1495 - 1562
❖     تاریخجه اثر:   فعال بین سالهای 1535
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی چوب
❖     ابعاد:  27.6 در 21.4 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  خریداری شده، 1878
❖     شماره ثبت:  NG1036
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖     سابقه مالکیت: هنری فارر ویلیام فولر میتلند
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل