پرایمر و جسو مایمری ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﯼ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﻭﺍﻡ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ، ﮐﺎﻏﺬ، ﻣﻘﻮﺍ، ﭼﻮﺏ، ﭘﻨﺒﻪ ﻭ ﮐﺘﺎﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻧﮓ ﺭﻭﻏﻦﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ آماده

ONNOC7J
مایمری: پرایمر جسو

مایمری: پرایمر جسو

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﯼ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﻭﺍﻡ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ، ﮐﺎﻏﺬ، ﻣﻘﻮﺍ، ﭼﻮﺏ، ﭘﻨﺒﻪ ﻭ ﮐﺘﺎﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻧﮓ ﺭﻭﻏﻦﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ آماده سازی ﺷﻮﻧﺪ. ﯾﮏ ﺯﻣﯿﻦ آماده سازی ﻧﺸﺪﻩ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﺎﻓﯽ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻧﺸﺪﻩ، ﺭﻭﻏﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ﺟﺬﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﻭﻏﻦ ﺁﺳﯿﺐ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ. ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﺭﻧﮓ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﺎﻓﯽ ﺭﻭﻏﻦ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺭﻧﮕﺪﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺣﺎﻃﻪ ﮐﻨﺪ ﻭ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﺧﻮﺏ و مستحکم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺩﻫﺪ. ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﻧﮕﺪﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﺎﻓﯽ ﭼﺴﺒﯿﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺮﮎﻫﺎﯼ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. جسو ها ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﻮﺍﺹ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼاماده سازی سطوح برای ﯾﮏ اثر هنری ﺑﺎﺩﻭﺍﻡ هستند.

0 تومان
- +
افزودن به سبد افزودن به سبد
درخواست تامینکالای پیش سفارش

ارسال طی ۱ الی ۳ روز کاری

خرید این محصول در صورت عدم موجودی قابل سفارش خواهد بود. لطفا قوانین پیش سفارشات را مطالعه و تائید بفرمایید.
نحوه ارسال این کالا مشمول تخفیف پلکانی بر هزینه حمل خواهد بود.پیشنهاد برای سبد خرید