❖     خوشنویس: دکتر علی عبدالحسین زاده ❖     شابک: ۶-۰-۹۷۴۶۸-۶۲۲-۹۷۸ ❖     قطع کتاب: بیاضی ❖     تعداد صفح

ONNOC7J