❖     مؤلف: جوهانز ایتن ❖     مترجم: دکتر محمدحسین حلیمی ❖     شابک: ۸-۶۱۶-۴۲۲-۹۶۴-۹۷۸ ❖     قطع کتاب: خشت

ONNOC7J