❖     مترجم: حامد فولادوند ❖     خوشنویس: امیر احمد فلسفی ❖     شابک: ۵-۰۷۲-۳۰۶-۹۶۴-۹۷۸ ❖     قطع کتاب: خش

ONNOC7J