❖     قطر استثنایی مداد پاستل کنته پاریس (۵ میلی متر) آزادی واقعی خلق می کند و حسی بی نظیر در اجرا دارد. ❖     پاستل مداد کاملی و سخت تر در مقایسه با پاستل نرم است

ONNOC7J