ذغال مایع اشمینک ❖     ﺳﻪ تن مشکی که ﺑﺎﻋﺚ ارتقا ﺍﺯ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ❖     ذغال ﻣﺎﯾﻊ ﺩﺭ ﯾﮏ تیوب ۳۵ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮﯼ ❖     ﺭﻭﺷﯽ ﺗﻤﯿﺰ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ

ONNOC7J
اشمینک: زغال مایع

درخواست تامین


ذغال های مایع ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﯾﺎﺩ ﺭﻧﮓ در دسترس ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ قابل پخش ﺍﺳﺖ سطوح ﺑﺰﺭﮒ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ ذغال ﻣﺎﯾﻊ ﭘوشش داد. ذغال ﻣﺎﯾﻊ ﺣﺎﻭﯼ ﺻﻤﻎ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ رنگ‌های پایه ﺁﺏ هنری(ﮔﻮﺍﺵ، ﺁﺑﺮﻧﮓﻭ ﻏﯿﺮﻩ)ﺍﺳﺖ، ﻗﻮﺍﻡ ﮔﻮﺍﺵ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺁﺏ ﺭﻗﯿﻖ ﺷﻮﺩ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﺎﯼ ﻇﺮﯾﻒ، ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻭ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﯾﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﺍﺩ. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺯﯾﺮ ﻻﯾﻪ ﻭ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﯾﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ محو ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ بوده ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ آن را ﺑﺎ ﺁﺏ پاک‌ کنید. در ﺭﻧﮓﻫﺎﯼ دیگر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﺯﯾﺮ ﺭﻧﮓ ﻧﺎﺯﮎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ(ﻣﺜﻼ ًﺩﺭ ﺭﻧﮓ ﺭﻭﻏﻦ)، ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺭﻧﮕﺪﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ذغالﯽ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ، ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ نقاشی ذغال ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺧﺎﮎ ﯾﺎ گرد و غبار می ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ذغال ﻣﺎﯾﻊ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ذغال معمولی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮﺩ. ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ رنگی و پاک شدن ذغال ﺳﻨﮓ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺳﻄﺢ ﺯﯾﺮ ﻻﯾﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺩﺍﺭﺩ. ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﻄﺢ ﺻﺎﻑ ﺗﺮﻭ ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺁﻥ ﺁﺳﺎﻥ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ. ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﯿﺶ ﺁﺯﻣﻮﻥ قبل از مصرف ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﻟﻄﻔﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺭﻧﮕﺪﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺭﻧﮕﯽ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﺳﺘﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

❖     ﺳﻪ تن مشکی که ﺑﺎﻋﺚ ارتقا ﺍﺯ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
❖     ذغال ﻣﺎﯾﻊ ﺩﺭ ﯾﮏ تیوب ۳۵ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮﯼ
❖     ﺭﻭﺷﯽ ﺗﻤﯿﺰ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻧﮓ ﺁﻣﯿﺰﯼ، ﻃﺮﺍﺣﯽ ذغالﯽ ﻭ نقاشی ها ظریف
❖     سه ﺭﻧﮕﺪﺍﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﻃﺒﯿﻌﯽ با ذغال ﮐﺮﺩﻥ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﯿﻮﻩ
❖     رنگ خنثی ﻫﺴﺘﻪ ﻫﻠﻮ ﺳﯿﺎﻩ - ۷۵۷ ۱۸
❖     تن مشکی مایل به ﻗﻬﻮﻩ ﺍﯼ گرم از هسته ﮔﯿﻼﺱ - ۷۵۶ ۱۸
❖     تن مشکی ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺁﺑﯽ ﺳﺮﺩ ﺩﺍﻧﻪ ﺍﻧﮕﻮﺭ - ۷۵۵ ۱۸
 

 
کالای پیش سفارش

ارسال طی ۳ الی ۷ روز کاری

خرید این محصول در صورت عدم موجودی قابل سفارش خواهد بود. لطفا قوانین پیش سفارشات را مطالعه و تائید بفرمایید.
نحوه ارسال این کالا مشمول تخفیف پلکانی بر هزینه حمل خواهد بود.
چارت رنگ

انطباق با رنگ اصلی

رنگ های ارایه شده منطبق بر چارت اصلی تولید کننده بوده ولی به دلیل تفاوت در مانیتورهای کاربران، ممکن است مختصری با آنچه رویت می کنید متفاوت باشد.

ارائه : انتخاب گزینه هاذغال مایع اشمینک – لطفا برای مشاهده اطلاعات تکمیلی و انتخاب گزینه مورد نظر، کلیک فرمایید.   Grape Seed Black: 755   Cherry Pit Black: 756   Peach Stone Black: 757


پیشنهاد برای سبد خرید