فیکساتیو و وارنیش مایمری ﺭﻧﮓ ﺭﻭﻏﻦ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺬﺏ ﺍﮐﺴﯿﮋﻥ ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ﯾﮏ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻥ ﮐﺎﻣﻞ ﺭﻧﮓ، ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﺍﮐﺴﯿﺪﺍﺳﯿﻮﻥ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ، ﺑﻠﮑﻪ در گذر زمان ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺭﻧﮓ ﮐﺎﻣﻼ ًﺧﺸﮏ

ONNOC7J
مایمری: اسپری وارنیش (ورنی)

درخواست تامین


ﺭﻧﮓ ﺭﻭﻏﻦ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺬﺏ ﺍﮐﺴﯿﮋﻥ ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ﯾﮏ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻥ ﮐﺎﻣﻞ ﺭﻧﮓ، ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﺍﮐﺴﯿﺪﺍﺳﯿﻮﻥ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ، ﺑﻠﮑﻪ در گذر زمان ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺭﻧﮓ ﮐﺎﻣﻼ ًﺧﺸﮏ ﺷﺪ (ﺑﺎ ﻻﯾﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ًﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﻃﻮﻝ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ، ﺑﺎ ﻻﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻧﺎﺯﮎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻻﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﺿﺨﯿﻢ ﺗﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻝ ﻃﻮﻝ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ) ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ورنی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﮐﻨﯿﺪ. ﺍﯾﻦ ﻻﮎ ﻧﻬﺎﯾﯽ با ﺟﺬﺏ ﺍﮐﺴﯿﮋﻥ ﻭ ﺭﻭﻧﺪ آسیب ﺭﺍ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻻﮎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺭﺟﻪ ﺑﺮﺍﻗﯿﺖ ﺭﺍ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺁﻟﻮﺩﮔﯽ ﺟﻮﯼ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻻﮎ ﺯﺩﻥ، ﻣﻄﻤین ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ( ﺭﻧﮓ، ﻻﮎ، قلم مو ﻭ پالت) ﺩﺭ ﺩﻣﺎﯼ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﮔﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺍﺗﺎﻕ ﺳﺮﺩ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺍﺗﺎﻕ ﮔﺮﻡ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻻﮎ ﺯﺩﻩ ﺷﻮﺩ، به دلیل سرما انقباض ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺭﻭﯼ لایه های ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ.ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ، ﺭﻃﻮﺑﺖ ﺭﻭﯼ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ کاهش کیفیت ﻻﮎ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻻﯾﻪ ﺭﻧﮓ ﺧﯿﻠﯽ صیقلی ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻭﯼ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺎﯾﻨﺪﺭ( محیط هایا ﺭﻭﻏﻦ) ﺑﺎﺷﺪ، تغییر زبری سطح ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺭﺥ ﺩﻫﺪ. ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭘﺎﺭﭼﻪﺍﯼ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ وایت اسپریت پاک‌ کنید. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وایت اسپریت ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺷﺪ، ﻻﮎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﮐﺮﺩ. ﻻﮎﻫﺎﯼ ﺑﺮﺍﻕ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺭﺯﯾﻦ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺣﻼﻝ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ. ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻻﮎ ﻫﺎﯼ ﻣﺎﺕ که حاوی ﯾﮏ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺎﺕ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ قلم مو ( ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ترکیب ﻻﮎ های ﺑﺮﺍﻕ ﻭ ﻣﺎﺕ)، ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻻﮎ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎﺕ قلم مو ﺩﺭ ﯾﮏ ﺟﻬﺖ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ﺑﻪ حصول ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﯾﮑﻨﻮﺍﺧﺘﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ، ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻻﮎ ﺑﺎ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺎﺕ کننده فقط ﺩﺭ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ استفاده ﺷﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﻗﯿﺖ ﻭ ﺗﺸﮑﯿﻞ رده روی کار ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ، ﺍﮔﺮ ﻻﮎ ﻣﺎﺕ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﻮﻃﯽ ﺍﺳﭙﺮﯼ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﻮﺩ، ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ. ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻗﻮﻃﯽ ﺍﺳﭙﺮﯼ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻻﮎ ﻣﺎﺕ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﻻﮎ ﺑﺮﺍﻕ استفاده ﮐﺮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻌﺪﺍ ًﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭﺟﻪ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﯽ ﺍﺯ ﺑﺮﺍﻗﯿﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯼ ﺷﻮﺩ، ﺍﯾﻦ ﻣﻔﯿﺪ خواهد بود. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﺹ ﺭﻭﻏﻦ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻻﯾﻪ ﺯﯾﺮﯾﻦ ﺟﺬﺏ ﺷﻮﺩ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺮﻭﺭﻓﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﯿﻦ نقاشی ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﻮﻧﺪ. ﺭﻧﮓ ﻣﺎﺕ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺭﻧﮓ درخشندگی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺍﺣﯽ ﻓﺮﻭﺭﻓﺘﻪ ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻧﺪ، ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﻧﺎﺯﮎ ﺍﺯ ﻻﮎ ﺭﻭﺗﻮﺵ استفاده کرده ﺗﺎ ﺑﺮﺍﻗﯿﺖ ﻭ ﺭﻧﮓ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺩ. ﭘﺲﺍﺯ ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻥ ﻻﮎ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﺭﻧﮓ ﺑﻌﺪﯼ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﺑﭽﺴﺒﺪ. این ورنی به دلیل استفاده برای ترمیم ﻻﮎ ﺭﻭﺗﻮﺵ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻻﮎ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﺷﻮﺩ.
کالای پیش سفارش

ارسال طی ۱ الی ۳ روز کاری

خرید این محصول در صورت عدم موجودی قابل سفارش خواهد بود. لطفا قوانین پیش سفارشات را مطالعه و تائید بفرمایید.
نحوه ارسال این کالا مشمول تخفیف پلکانی بر هزینه حمل خواهد بود.اسپری وارنیش مایمری – لطفا برای مشاهده اطلاعات تکمیلی و انتخاب گزینه مورد نظر، کلیک فرمایید.   اسپری وارنیش نهایی   اسپری وارنیش نهایی مات   وارنیش فیکساتیو   وارنیش اسکاتیو   وارنیش دامار   وارنیش روتوش


پیشنهاد برای سبد خرید