❖     با درصد رنگ دانه های بالا ❖     هموژن و روان ❖     بدون ایجاد رد قلم مو ❖     اثر نهایی مات

ONNOC7J