کاغذ با محتوای کتان و الیاف مصنوعی بدون روشن کننده های اپتیکال بدون اسید

ONNOC7J