❖     ساخته شده از بهترین موهای سنجاب آبی خالص روسیه ❖     موهای بسیار ظریف و نازک ❖     قلم موها موپ شکل و انعطاف پذیر

ONNOC7J