❖     قلم موها ی منحصر به فرد سفییر دالررونی ❖     ترکیبی از بهترین موهای سمور قرمز و تارهای مصنوعی فلامنت ❖     کارکرد مشابه قلم موی

ONNOC7J