❖     مؤلف: مارتین پوپ ❖     مترجم: مائده میرزایی عطا آبادی ❖     شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۰-۸۰۱-۶ ❖     قطع کتاب:

ONNOC7J