❖     مؤلف: محمدرضا هنرور، فرید هنرور ❖     مترجم: فریبرز فریدافشین، اکرم برآبادی ❖     شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۷۱۴-۱۴۵-۱ ❖  &

ONNOC7J