آرچ آرچ محصول وگان صد درصد کتان ماندگاری بسیار بالا

ONNOC7J
آرچ: رول مقوای آبرنگ 100 درصد کتان

درخواست تامین


ﮐﺎﻏﺬﻫﺎﯼ ﺳﺮﯼ آبرنگ آرچ در سیلندر‌های دایره‌ای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬﻫﺎﯼ ﺩﺳﺖﺳﺎﺯ دارند. ﭼﺮﺧﺶ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺳﯿﻠﻨﺪﺭ ﺑﻪ ﺍﻟﯿﺎﻑ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﯾﮑﻨﻮﺍﺧﺖ ته نشین ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺟﻬﺎﺕ ﺭﻭﯼ سطح ﭘﺨﺶ ﺷﻮﻧﺪ. ﺍﻟﯿﺎﻑ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺎﻭﯼ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﮐﺎﻏﺬ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﯿﺲ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﯾﮑﻨﻮﺍﺧﺖ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺑﻬﺘﺮﯼ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ. تنها ﺗﻮﻟﯿﺪ کاغذ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ سیلندر ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎ ﻟﺒﻪ ﻫﺎﯼ کنگره دار ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻏﺬﻫﺎﯼ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻭﺯﻥ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺧﺮﺍﺷﯿﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎﺯﺩ. آرچ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﻧﺪﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﺁﺑﺮﻧﮓ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ۸۵۰ ﮔﺮﻡ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺑﺰﺭﮒ ارائه ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻃﻮﺑﺖ بسیار زیاد مقاومت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﮐﺎﻏﺬﻫﺎﯼ آبرنگ آرچ در سه نوع بافت مختلف و با الیاف ۱۰۰ درصد کتان ساخته می‌شوند. ﺩﺍﻧﻪ ﺭﯾﺰ یا کلد پرس که ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ، ﺑﺮﺍﯼ ﺍﮐﺜﺮ ﺗﮑﻨﯿﮏ های ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ. سطح این کاغذها ﻧﻮﺭ ﺭﺍ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺭﻧﮕﺪﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ افزایش می‌دهد. ﮐﺎﻏﺬ‌های هات پرس ﺍﺯ ﯾﮏ ﺭﻭﮐﺶ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﺳﻮﺩ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ که از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺱ گرم انجام می‌شود ﺗﺎ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺻﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﯾﺪ. ﺩﺍﻧﻪ ﺁﻥ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮﺱ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺭﻧﮓﻫﺎ ﺭﺍ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺟﺬﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺩﻗﯿﻖ ﻭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺧﻄﻮﻁ ﺭﯾﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ. کاغذ‌های بافت درشت یا راف ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﻧﮓ ﻭ ﺣﺠﻢ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﺎﻓﺖ کاغذ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ مدیوم ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﮐﻠﯽ، ﺑﺎﻓﺖ کاغذ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﯾﮏ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺨﺼﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻭ ﺑﯿﺎﻥ ﻫﻨﺮﯼ ﺍﺳﺖ. این کاغذ‌ها ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺁﺏ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ ﮐﻨﺪ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﺁﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﺳﺖ. ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺪﺕ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﯿﺴﺎﻧﺪﻩ ﺷﻮﺩ، ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﺎﻓﯽ ﮊﻻﺗﯿﻦ خود ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﺫﺏ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ. آرچ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﺁﺑﺮﻧﮓ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺎ ﻫﺴﺘﻪ ﮊلاتینه ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﭼﺴﺐ ﻫﺴﺘﻪ ﮊﻻﺗﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ نفوذ ﺭﻧﮕﺪﺍﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﺎﻏﺬ، ﺩﺭﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﻭ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ رنگ‌ها ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ رنگ‌ها ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﭘﺎﮎ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺧﺮﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﺎﺭﮔﯽ ﯾﺎ آسیب ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺣﺬﻑ ﺭﻧﮕﺪﺍﻧﻪﻫﺎ را ﺩﺭ ﮐﺎﺭهای ﻣﺮﻃﻮﺏ ﯾﺎ ﺧﺸﮏ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺳﻔﯿﺪﯼ ﮐﺎﻏﺬ ﺭﺍ بازیابی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

محصول وگان
صد درصد کتان
ماندگاری بسیار بالا
دست ساز
تولید با سیلندرهای استوانه ای
بدون اسید

 
کالای پیش سفارش

ارسال طی ۳ الی ۷ روز کاری

خرید این محصول در صورت عدم موجودی قابل سفارش خواهد بود. لطفا قوانین پیش سفارشات را مطالعه و تائید بفرمایید.
کالاهای حجیم این کالا دارای محدودیت ارسال، هزینه بسته بندی و مشمول پرداخت هزینه حمل در محل خواهد بود.حداقل سفارش برای این محصول : [2]

رول آرچ-انواع رول های آبرنگ آرچ صددرصد کتان در سایزهای متفاوت– لطفا برای مشاهده اطلاعات تکمیلی و انتخاب گزینه مورد نظر، کلیک فرمایید.   رول آرچ راف 300 گرم   رول آرچ کلدپرس 300 گرم   رول آرچ هات پرس 300 گرم


پیشنهاد برای سبد خرید
اشمینک: بیندر آماده ساخت آبرنگ- 50820
اشمینک: بیندر آماده ساخت آبرنگ- 50820


اشمینک: مدیوم‌های آبرنگ و گواش
اشمینک: مدیوم‌های آبرنگ و گواش