❖     برای تکنیک های ایمپستو ❖     موهای مصنوعی سفید بسیار ضخیم و مقاوم شبیه موی خوک ❖     موجود در سایزهای مختلف ❖ 

ONNOC7J