❖     ساخته شده از بهترین موهای گراز چینی ❖     موی انعطاف پذیر با خاصیت ارتجاعی ❖     جذب رنگ و اعمال یکنواخت روی سطح ❖&

ONNOC7J