❖     کیفیت حرفه ای، انتخاب رنگ های عمدتا شفاف. ❖     رنگ های قوی که رنگدانه بالایی دارند. ❖     کل محدوده رنگ دارای بالاترین درجه پاید

ONNOC7J