❖     جوهرهای اکریلیک مبتنی بر رنگدانه. ❖     مقاومت نوری بالا ( ). ❖     پوشاننده.

ONNOC7J