قلم خوشنویسی کارین ❖     در زیر انواع تقسیم بندی سنتی آمده است ❖     از کوچکترین قلم تا اندازه نیم میلیمتر: غُبار ❖     از نیم تا سه جهار

ONNOC7J
کارین: قلم کتیبه ثلث

درخواست تامین


در به کار گ یر ی قلم ها در خوشنو یس ی، قلم های با عرض ب یش از دو سانت ی متر را قلم کتیبه گو یند. نگارش با ا ین اندازه از قلم علاوه بر دشوار ی های خاص خود در اجرا مشکل ی بزرگتر را از اقلام مشق ی در بر دارد. این مشکل شهود و نما یش آشکار ا یراد های فنی است که در اقلام مشق ی د یده نم ی شد و در اندازه ا ی بزرگتر نما یان گرد یده است. از ا ین رو فقط با کار مستمر بر رو ی مفردات و رفع ع یبها م ی توان کتیبه نگار ی ب ی ع یب ی را ارائه داد. از سخت ی های د یگر کتیبه نو یس ی، ترک یب مفردات و تلاش برای پوشش یکدست بودن جزئ یات کار و هماهنگ ی اجزاء کار در نگاه کل ی است. این تنظیم نمودن در کتیبه های طولان ی بسیار مشکل بوده و گاه هنرمند کتیبه نو یس مجبور است با محاسبات بس یار و چند بار نوشتن و آزمون و خطا پیش رود. تنها در چنین حالی می‌توان متن تنظ یم شده را بدون کم و کاست و ب ی نظم ی و یکدست در تمام ی کار به دست آورد. قلم های کتیبه کارین از جنس چوب بامبو مرغوب ساخته شده است. این قلم ها به جهت ظرافت زبانه قلم برای نوشتن خطوط تمام قلم مانند خط ثلث کاربرد بیشتری دارد و علاوه بر حفره های نگهدارنده مرکب شیارهایی برای تزریق متناسب مرکب روی سطح کاغذ بر روی آن ایجاد شده است. این قلم ها ساخت کشور ترکیه بوده و توسط بسیاری از هنرمندان ترک برای خط ثلث استفاده می شود.

❖     در زیر انواع تقسیم بندی سنتی آمده است
❖     از کوچکترین قلم تا اندازه نیم میلیمتر: غُبار
❖     از نیم تا سه جهارم (۴/۳) میلیمتر: خفی
❖     از ۴/۳ تا ۱.۵ میلیمتر: کتابت
❖     از ۱.۵ تا ۲ میلیمتر: سرفصلی
❖     از ۲ تا ۶ میلیمتر: مشقی
❖     از ۶ میلیمتر تا ۲ سانتی متر: جلی
❖     از ۲ سانتیمتر به بالا: کتیبه
 

 
کالای پیش سفارش

ارسال طی ۳ الی ۷ روز کاری

خرید این محصول در صورت عدم موجودی قابل سفارش خواهد بود. لطفا قوانین پیش سفارشات را مطالعه و تائید بفرمایید.
نحوه ارسال این کالا مشمول تخفیف پلکانی بر هزینه حمل خواهد بود.قلم ثلث کارین – لطفا برای مشاهده اطلاعات تکمیلی و انتخاب گزینه مورد نظر، کلیک فرمایید.   شماره: 1   شماره: 2   شماره: 3   شماره: 4   شماره: 5   شماره: 6   شماره: 7   شماره: 8   شماره: 9   شماره: 10   شماره: 11   شماره: 12   شماره: 13   شماره: 14   شماره: 15   شماره: 16   شماره: 17   شماره: 18   شماره: 19   شماره: 20   شماره: 22   شماره: 24   شماره: 26   شماره: 28   شماره: 30   شماره: 35   شماره: 40   شماره: 45   شماره: 50   شماره: 55   شماره: 60   شماره: 65


پیشنهاد برای سبد خرید