❖     دارای مغز فوق العاده خشک و پر از رنگدانه، درست مانند ذغال چوب. ❖     می توان آن را به صورت خشک و مخلوط کرد یا به عنوان آبرنگ استفاده کرد. ❖ 

ONNOC7J