❖     شامل پالت کاملی از ۹۰ رنگ با قدرت کامل و رنگ های طبیعی به صورت جداگانه یا در ست های مناسب ۱۲، ۲۴، ۳۶ و ۷۲ و یک جعبه چوبی ۹۰ مدادی موجود است. ❖     طیف گسترده

ONNOC7J