❖     الیاف پلیمری اکریلیک با اندازه نامنظم، ساختار و بافت را به این ژل پلیمری ۱۰۰٪ اکریلیک اضافه می کند. ❖     پس از خشک شدن سطحی مات، مات و خمیری پیدا کند و بسیار

ONNOC7J