❖     متشکل از شش ضلعی های پلیمری مسطح کوچک و اکریلیک مشکی که به ژل پلیمری ۱۰۰% اکریلیک شفاف، ابعاد و بافت می بخشد. ❖     پس از خشک شدن بافت گدازه بسیار انعطاف پذیر

ONNOC7J