❖     ذرات پلیمری با اندازه نامنظم با ساختار و بافت متفاوت را به ژل پلیمری ۱۰۰% اکریلیک اضافه می کنند. ❖     پس از خشک شدن به شکل سیمانی نیمه براق و زبر تبدیل می شو

ONNOC7J