❖     ویسکوزیته را به طور چشمگیری افزایش می دهد تا یک قوام سفت و شبیه رنگ روغن ایجاد کند که بافت و برجستگی ها را حفظ می کند ❖     کاهش براقیت سطح و افزایش عمق رنگ و

ONNOC7J