❖     براقیت سطح، عمق رنگ و شفافیت را افزایش می دهد. ❖     ویسکوزیته رنگ های هوی بادی را کاهش می دهد و باعث افزایش جریان می شود. ❖     

ONNOC7J