❖     باعث ایجاد یک سطح صاف، بدون ترک خوردگی، ترک یا حباب می شود. ❖     خشک می شود تا سطحی براق و رنگین کمانی داشته باشد. ❖     ویسکوزی

ONNOC7J