❖     به رنگ ظاهری صاف و رنگین کمانی می دهد. ❖     شفافیت رنگ را افزایش می دهد. ❖     رنگ شما را بدون تأثیر بر ثبات اکریلیک روان می کند

ONNOC7J