❖     ترکیب و کارایی اکریلیک ها را بر روی منسوجات و بوم خام را افزایش می دهد. ❖     چسبندگی و نفوذ رنگ را بهبود می بخشد. ❖     انعطاف پ

ONNOC7J