❖     براقیت سطح را کاهش می دهد، عمق رنگ و شفافیت را افزایش می دهد. ❖     ویسکوزیته رنگ های هوی بادی را کاهش می دهد و باعث افزایش جریان می شود. ❖ 

ONNOC7J