❖     برای کار با رنگ روغن و اکریلیک ❖     موی زبر مناسب برای کار با رنگ های غلیظ ❖     قلم موی طبیعی گراز ❖   

ONNOC7J