❖     ساخته شده از بهترین موهای گراز ❖     موی بسیار انعطاف پذیر با خاصیت ارتجاعی ❖     جذب رنگ و اعمال یکنواخت روی سطح ❖

ONNOC7J