تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Enrico Baj❖    هنرمندان/سازندگان:     Italian, 1924 - 2003❖    تکنیک:    Collage On T

ONNOC7J
سبک مبلمان

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Enrico Baj
❖    هنرمندان/سازندگان:     Italian, 1924 - 2003
❖    تکنیک:    Collage On Tapestry
❖    ابعاد اثر:     85.3 × 110.2 cm
❖    تاریخ:    1961
❖    صاحب امتیاز:    Gift Of Mr. And Mrs. Burton Tremaine
❖    شماره اثر:    1969.13.1
❖    مجموعه:     Enrico Baj
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل