تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Jurgan Frederick Huge❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1809 - 1878❖    تکنیک:   

ONNOC7J
صحنه ترکیبی بندر با قلعه

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Jurgan Frederick Huge
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1809 - 1878
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     64.8x101.6 cm
❖    تاریخ:    C. 1875
❖    صاحب امتیاز:    Gift Of Edgar William And Bernice Chrysler Garbisch
❖    شماره اثر:    25509
❖    مجموعه:     Jurgan Frederick Huge
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل