تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Frederick Carl Frieseke❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1874 - 1939❖    تکنیک:   

ONNOC7J
خاطرات

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Frederick Carl Frieseke
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1874 - 1939
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     131.5x130.3 cm
❖    تاریخ:    1915
❖    صاحب امتیاز:    Gift Of Frances Frieseke Kilmer
❖    شماره اثر:    25324
❖    مجموعه:     Frederick Carl Frieseke
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل