تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    American 20th Century❖    هنرمندان/سازندگان:     -❖    تکنیک:    #Total_Quota_Reached

ONNOC7J
نمایی از آبردین، واشنگتن

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    American 20th Century
❖    هنرمندان/سازندگان:     -
❖    تکنیک:    #Total_Quota_Reached
❖    ابعاد اثر:   
❖    تاریخ:    Probably 1903/1906
❖    صاحب امتیاز:   
❖    شماره اثر:   
❖    مجموعه:     American 20th Century
❖    کپی رایت:   
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل