تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    J.W. Bradshaw❖    هنرمندان/سازندگان:     American, Active C. 1875/1900❖    تکنیک:   

ONNOC7J
دشت نشین هندی

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    J.W. Bradshaw
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, Active C. 1875/1900
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     51x40.8 cm
❖    تاریخ:    Fourth Quarter 19th Century
❖    صاحب امتیاز:    Gift Of Edgar William And Bernice Chrysler Garbisch
❖    شماره اثر:    1968.26.1
❖    مجموعه:     J.W. Bradshaw
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل