تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Walt Kuhn❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1877 - 1949❖    تکنیک:    Oil On Canva

ONNOC7J
ویسکانسین

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Walt Kuhn
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1877 - 1949
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     50.9x40.8 cm
❖    تاریخ:    1936
❖    صاحب امتیاز:    Gift Of Brenda Kuhn
❖    شماره اثر:    1968.25.1
❖    مجموعه:     Walt Kuhn
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل