تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Giovanni Paolo Pannini❖    هنرمندان/سازندگان:     Roman, 1691 - 1765❖    تکنیک:    Oi

ONNOC7J
فضای داخلی سنت پیترز، رم

درخواست تامین


نمایش برای عموم در ساختمان غربی، طبقه اصلی - گالری 31

❖    هنرمند/دوره:    Giovanni Paolo Pannini
❖    هنرمندان/سازندگان:     Roman, 1691 - 1765
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     154.5x197 cm
❖    تاریخ:    C. 1754
❖    صاحب امتیاز:    Ailsa Mellon Bruce Fund
❖    شماره اثر:    1968.13.2
❖    مجموعه:     Giovanni Paolo Pannini
❖    کپی رایت:   
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل