تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Jan Van Der Heyden❖    هنرمندان/سازندگان:     Dutch, 1637 - 1712❖    تکنیک:    Oil On

ONNOC7J
یک فانتزی معماری

درخواست تامین


نمایش برای عموم در ساختمان غربی، طبقه اصلی - گالری 47

❖    هنرمند/دوره:    Jan Van Der Heyden
❖    هنرمندان/سازندگان:     Dutch, 1637 - 1712
❖    تکنیک:    Oil On Oak Panel
❖    ابعاد اثر:     49.7x70.7 cm
❖    تاریخ:    C. 1670
❖    صاحب امتیاز:    Ailsa Mellon Bruce Fund
❖    شماره اثر:    1968.13.1
❖    مجموعه:     Jan Van Der Heyden
❖    کپی رایت:   
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل