تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    American 19th Century❖    هنرمندان/سازندگان:     -❖    تکنیک:    Oil On Wood❖  &

ONNOC7J
طبیعت بی جان میوه

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    American 19th Century
❖    هنرمندان/سازندگان:     -
❖    تکنیک:    Oil On Wood
❖    ابعاد اثر:     30.5x40.5 cm
❖    تاریخ:    C. 1865/1880
❖    صاحب امتیاز:    Gift Of Edgar William And Bernice Chrysler Garbisch
❖    شماره اثر:    1967.20.6
❖    مجموعه:     American 19th Century
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل