تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Leonardo Da Vinci❖    هنرمندان/سازندگان:     Florentine, 1452 - 1519❖    تکنیک:    Te

ONNOC7J
تاج گل لورل، نخل و درخت عرعر با طوماری حکاکی شده Virtutem Forma Decorat

درخواست تامین


نمایش برای عموم در ساختمان غربی، طبقه اصلی - گالری 06

❖    هنرمند/دوره:    Leonardo Da Vinci
❖    هنرمندان/سازندگان:     Florentine, 1452 - 1519
❖    تکنیک:    Tempera On Panel
❖    ابعاد اثر:     38.1x37 cm
❖    تاریخ:    C. 1474/1478
❖    صاحب امتیاز:    Ailsa Mellon Bruce Fund
❖    شماره اثر:    1967.6.1.B
❖    مجموعه:     Leonardo Da Vinci
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل