تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Robert Feke❖    هنرمندان/سازندگان:     American, C. 1707 - C. 1751❖    تکنیک:    Oil

ONNOC7J
کاپیتان الکساندر گریدون

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Robert Feke
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, C. 1707 - C. 1751
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     101.2x81 cm
❖    تاریخ:    C. 1746
❖    صاحب امتیاز:    Gift Of Edgar William And Bernice Chrysler Garbisch
❖    شماره اثر:    1966.13.2
❖    مجموعه:     Robert Feke
❖    کپی رایت:   
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل