تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    John La Farge❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1835 - 1910❖    تکنیک:    Oil On C

ONNOC7J
ورودی رودخانه تائوتیرا، تاهیتی. ماهیگیر با نیزه ماهی

درخواست تامین


نمایش برای عموم در ساختمان غربی، طبقه اصلی - گالری 83

❖    هنرمند/دوره:    John La Farge
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1835 - 1910
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     136x152.4 cm
❖    تاریخ:    C. 1895
❖    صاحب امتیاز:    Adolph Caspar Miller Fund
❖    شماره اثر:    24259
❖    مجموعه:     John La Farge
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل