تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Sandro Botticelli❖    هنرمندان/سازندگان:     Florentine, 1446 - 1510❖    تکنیک:    Te

ONNOC7J
باکره در حال ستایش کودک

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Sandro Botticelli
❖    هنرمندان/سازندگان:     Florentine, 1446 - 1510
❖    تکنیک:    Tempera On Poplar Panel
❖    ابعاد اثر:     58.9 cm
❖    تاریخ:    1480/1490
❖    صاحب امتیاز:    Samuel H. Kress Collection
❖    شماره اثر:    1952.2.4
❖    مجموعه:     Sandro Botticelli
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل