تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Benozzo Gozzoli❖    هنرمندان/سازندگان:     Florentine, C. 1421 - 1497❖    تکنیک:    T

ONNOC7J
سنت اورسولا با دو فرشته و اهدا کننده

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Benozzo Gozzoli
❖    هنرمندان/سازندگان:     Florentine, C. 1421 - 1497
❖    تکنیک:    Tempera On Panel
❖    ابعاد اثر:     44.5x28.5 cm
❖    تاریخ:    C. 1455/1460
❖    صاحب امتیاز:    Samuel H. Kress Collection
❖    شماره اثر:    1939.1.265
❖    مجموعه:     Benozzo Gozzoli
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل